Ochrana osobných údajov

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete
Číslo nbs: 259713
IČO: 52289982
Sídlo:
Kysucký Lieskovec 510 023 34

a

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147
Piešťany
921 22
IČO: 36234176

ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,
ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 269315 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov,
úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 21.01.2019 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov
(t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR)
a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Ahoj a.s.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti e consulting s.r.o.
spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie

spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a
za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností
prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Ahoj a.s. ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o Vašich
právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa

Vykonávame finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou
Ahoj a.s.